Permís C > Treu-te la teòrica en un temps rècord.

Mètode exclusiu, eficaç i express.
Saps quan comences i quan aproves!

Autoritza a conduir:

– Automòvils diferents dels que autoriza a conducir el permís de les classes D1 o D, amb una massa màxima autoritzada que excedeixi de 3500 kg. L’edat mínima per l’obtenció serà de 21complerts. Tambié es podrà obtenir amb 18 anys complerts sempre que sigui titular del certificat d’aptitut professional (CAP) en la modalitat de qualificació inicial ordinària

Només podrà ser expedit a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B.

Per la conducció professional dels vehicles de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, s’hauran de complir, a més dels requisits establerts en el Real Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel que es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Visualitzi els vídeos de maniobres

Videos publicats per la DGT