Cap-P-D.jpg

Permís D1 > Treu-te la teòrica en un temps rècord.

Teorica-express

Mètode exclusiu, eficaç i express.
Saps quan comences i quan aproves!

Autoritza a conduir:

– Automòbils dissenyats i construïts pel transport de no més de setze passatgers a demés del conductor i amb una longitud màxima que no excedeixi de vuit metres. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc amb una massa màxima autoritzada que no excedeixi de 750 kg.

L’edat mínima per obtenir-lo serà de vint-i-un anys complerts.

Només podrà ser expedit a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B.

Per la conducció professional dels vehicles de les categories C1, C1+E, C, C +E, D1, D1 +E, D o D+E, s’hauran de complir, a demés dels requisits establerts en el Real Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel que es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport por carretera.

< Permisos