Cap-P-D.jpg

Permís D+E > Treu-te la teòrica en un temps rècord.

Teorica-express

Mètode exclusiu, eficaç i express.
Saps quan comences i quan aproves!

Autoritza a conduir:

– Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de la categoria D i un remolc amb una massa màxima autoritzada que excedeixi de 750 kg.

L’edat mínima per obtenir-lo serà de vint-i-quatre anys complerts.

Només podrà ser expedit a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe D.

Per la conducció professional dels vehicles de les categories C1, C1+E, C, C +E, D1, D1 +E, D o D+E, s’hauran de complir, a demés dels requisits establerts en el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel que es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport por carretera.

< Permisos