Cap-P-C.jpg

Permís C1+E > Treu-te la teòrica en un temps rècord.

Teorica-express

Mètode exclusiu, eficaç i express.
Saps quan comences i quan aproves!

Autoritza a conduir:

– Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de la categoria C1 i un remolc o semiremolc amb una massa màxima autoritzada que excedeixi de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedeixi de 12.000 kg.

– Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de la categoria B i un remolc o semiremolc amb una massa màxima autoritzada que excedeixi de 3.500 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 12.000 kg.

L’edat mínima per obtenir-lo serà de divuit anys complerts.

Només podrà ser expedit a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe C1.

Per la conducció professional dels vehicles de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, s’hauran de complir, a més dels requisits establerts en el Real Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel que es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport por carretera.

< Permisos