Cap-P-BTP.jpg

Permís BTP > Treu-te la teòrica en un temps rècord.

Teorica-express

Mètode exclusiu, eficaç i express.
Saps quan comences i quan aproves!

Autoritza a conduir:

– Vehicles prioritaris quan circulen en servei urgent.

– Vehicles que realitzin transport escolar quan transporten escolares.

– Vehicles destinats al transport públic de viatgers en servei de tal naturalesa, tots ells amb una massa màxima autoritzada no superior a 3500 kg, i amb un número de seients, inclòs el del conductor, que no excedeixi de nou.

L’edat mínima per obtenir-lo serà de divuit anys complerts.

Només te validesa dins del territori nacional, i només podrà ser expedit a conductors que ja siguin titulars d’un permís en vigor de la classe B amb un any al menys d’antiguitat i superin la prova de control de coneixements específics.

Els que no posseeixin aquesta experiència, a més d’aquesta prova, hauran d’acreditar haver realitzat un curs i completat una formació específica en un centre autoritzat, ajustada a aquells continguts específics, així com superar la proba de control d’aptituds i comportaments.

< Permisos